श्री भृगुजी आरती

श्री भृगु जी परिचयश्री भृगु जी ध्यानम


श्री भृगुशरणमन्त्रइन्द्रकृत श्री भृगुजी आरती


श्री भृगुशरणमन्त्रइन्द्रकृत श्री भृगुजी आरती


श्री भृगुजी स्तुत्ति सम्पूर्ण(उपरोक्त सभी)श्री भृगुजी बीज मंत्र